Please wait...

Về TECHFEST 2017

TECHFEST là ngày hội công nghệ thường niên LỚN NHẤT dành cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp tổ chức với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ khởi nghiệp nhằm tạo ra một ngày hội có thương hiệu quốc tế nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận với khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, các chuyên gia đầu ngành về công nghệ, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cũng như truyền thông trong và ngoài nước.
Tiếp nối thành công TECHFEST 2015, 2016, năm nay TECHFEST 2017 với chủ đề Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp (Ecosytem connect), mang đến điểm mới so với sự kiện năm 2016 là sự tham gia của các Bộ, ngành có liên quan trong Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18 tháng 05 năm 2016, cùng với sự tham gia của các đối tác tiêu biểu trong cộng đồng khởi nghiệp ở Việt Nam và trong khu vực như: e27 Singapore, đơn vị tổ chức sự kiện Echelon hay Trung tâm đổi mới và sáng tạo toàn cầu Malaysia (Malaysian Global Innovation & Creativity Centre – MaGIC), v.v…
TECHFEST 2017 dự kiến sẽ quy tụ khoảng 3000 người tham gia, trong đó có ít nhất:

THAM GIA NGAY

About TECHFEST 2017

TECHFEST is one of the LARGEST annual tech events for Vietnam’s startup community. The event is endorsed by the Ministry of Science and Technology and partnered by several Ministries, agencies and other startup ecosystem builders in Vietnam in order to create a festival with international brand where startups can get access to potential customers, investors, leading tech experts, organizations supporting entrepreneurship, as well as national and international media.
Following the success of TECHFEST 2015, 2016, this year TECHFEST 2017 with the theme “Ecosytem connect”, will bring about the new spirit for the event in 2016. TECHFEST 2017 is characterized by the participation of relevant Ministries in the national project “Supporting the National Innovative Startup Ecosystem in Vietnam by the year 2025” (National Project 844) approved by The Prime Minister on May 18th, 2016, and the participation of outstanding partners in the startup community in Vietnam and in the region, such as e27 Singapore (organizer of Echelon – a series of startup events in different countries) or Malaysian Global Innovation & Creativity Center (MaGIC), etc.
TECHFEST 2017 is expected to attract around 3000 attendees, including at least:

GRAB THE CHANGE